Vår uppförandekod

Axelro AB och dess varumärke Axelro har en viktig roll att spela i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Respekt för människor och miljö är avgörande för vår
verksamhet. Vi vill på lång sikt ha förtroendefulla relationer med våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra som berörs av vår
verksamhet.
Vi vill se till att våra affärspartners fungerar på samma sätt. Därför har vi en uppförandekod för oss och våra leverantörer. Genom att arbeta
tillsammans kan vi höja kvaliteten och trygg för alla inblandade i leveranskedjan.

Vad förväntas?
Uppförandekoden är en obligatorisk bilaga i alla våra leverantörsavtal, undantag kan endast göras av verkställande direktören. Genom att
acceptera uppförandekoden åtar sig leverantören att arbeta aktivt för att uppfylla dessa krav inom den egna organisationen och distributionskedjor. Detta bör åstadkommas genom att samarbeta på ett öppet sätt med företag, till exempel genom att bevilja företag tillgång till relevant dokumentation och lokaler. Vi uppmuntrar dialog om frågor i uppförandekoden eller andra frågor som rör hållbar utveckling.
Axelro AB förbehåller sig rätten att när som helst, för att genomföra granskningar och revisioner i alla anläggningar som tillverkar
varor för oss, antingen genom oss eller av en oberoende tredje part i vårt val. Eventuella ändringar av de produkter som levereras till oss om nya tillverkningsanläggningar eller produktinnehåll/märkning måste innan godkännas av oss.
Axelro AB strävar efter att utveckla långvariga och ömsesidigt respektfulla relationer med sina leverantörer. Dialog och gemensam
utveckling är alltid det första valet; men upprepad eller allvarlig kränkning av denna uppförandekod kommer att ha negativ inverkan på
befintliga och eventuella framtida samarbete med oss om åtgärder och insatser inte vidtas för att säkerställa förbättringar.

Relevanta internationella konventioner
Kraven i uppförandekoden bygger på relevanta internationella konventioner:
• FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
• FN: s konvention mot korruption 55/61 den 4 December 2000
• FN: s konvention om avskaffande av all slags diskriminering Kvinnor (CEDAW)
• OECD: s riktlinjer för multinationella företag
• Relevanta ILO-konventioner och rekommendationer
• Barns rättigheter och affärsprinciper (UNICEF, The Global Compact, Rädda Barn)
• Helsingforsdeklarationen

Rättsliga krav och efterlevnad
Alla våra leverantörer och deras underleverantörer måste följa alla tillämpliga lagar, regler och normer i de länder där de är verksamma.
Detta innefattar att få alla lagstadgade tillstånd, licenser och registreringar som gäller för deras verksamhet.
Leverantörerna ska ha en väl fungerande metod för att hålla dig uppdaterad om relevanta lagar och förordningar som gäller frågorna i
denna uppförandekod. Ska Axelro ABs krav på något sätt vara i strid med nationella lagar och andra författningar, skall leverantören
omgående informera Axelro AB.

Ledningssytsem
För att uppfylla Axelro ABs krav på ett strukturerat och målinriktat sätt, skall leverantören ha ett ledningssystem på plats för att arbeta
proaktivt med frågorna i uppförandekoden. Axelro AB rekommenderar starkt att ledningssystemet är certifierat av tredje part.
Ledningssystemet ska användas som ett verktyg medan genomförade alla de olika aspekterna i denna uppförandekod.
Förutom de rudimentära krav som beskrivs ovan Axelro AB ytterligare krav är indelade i tre delar:
1. Kvalitetsaspekter
2. Miljöaspekter
3. Sociala och etiska aspekter

1. Kvalitetsaspekter
1.1 Ett system ska vara på plats för att se till att politiken och rutiner genomförs.
1.2 Ett system ska vara på plats för att se till att mål och handlingsplaner genomförs.
1.3 Ett system ska vara på plats för att se till att roller och ansvar kommuniceras.
1.4 Ett system ska vara på plats för att se till att relevant utbildning och introduktion genomförs.
1.5 Ett system ska finnas på plats för att säkerställa att uppföljningen och kontrollen är effektiv.
1.6 Ett system ska vara på plats för att garantera att reglerna kompetens.
1.7 Ett system ska vara på plats för att se till att efterfrågan på leverantörer kommuniceras.
1.8 Ett system ska vara på plats för att se till att kundnöjdheten mäts.
1.9 Ett system ska finnas på plats för att säkerställa att avvikelser hanteras.
1.10 Ett system ska vara på plats för att se till att förfaranden inrättas för att identifiera potentiella nödsituationer, hur man förebygger dem
och hur man ska bemöta dem.
1.11 Riskbedömning verktyg (ex FMEA) skall användas för att minimera risker och förbättra kvaliteten (riskidentifiering och förebyggande).
1.12 Leverantören skall vara medveten om Axelro ABs kvalitetspolicy och verkar i dess anda:

Axelro AB Kvalitetspolicy
Alla medarbetare har ansvar för kvalitet, säkerhet och bästa möjliga nytta för kunden.

Vi gör detta genom att effektivt:
• Justera rådgivning för information och tjänster för våra kunder
• leverera produkter och tjänster av hög kvalitet och säkerhet
• Använda kompetens och teknik
• Att följa lagar, avtal och andra krav
• Att sätta våra processer och ledningssystem i praktiken och kontinuerligt förbättra dem

Vi gör detta med oro för vår miljö och hållbar utveckling.

2. Miljöaspekter
2.1 Respekt för miljön ska ingå i den dagliga verksamheten samt i det strategiska beslutsfattandet och utveckling.
2.2 Leverantören skall ha kunskap om hälsa, säkerhet och miljöaspekter i alla kemikalier som används i verksamheten.
2.3 Kemikalier ska märkas och förvaras på lämpligt sätt.
2.4 Leverantören skall arbeta för att minska och / eller ersätta farliga kemikalier.
2.5 Leverantören bör mäta resursanvändning (t.ex. bränsle, energi, vatten, råvaror, etc.) och arbetar aktivt för att öka användningen av
resurseffektivitet.
2.6 Leverantören bör sträva efter att ersätta icke-förnybara resurser (särskilt när det gäller energi) med förnybara resurser.
2.7 Allt avfall måste behandlas på lämpligt sätt (lagras, hanteras och kontrolleras) innan den kastas. När det är praktiskt möjligt bör
leverantören även sortera avfall i olika fraktioner för återvinning.
2.8 Leverantören skall mäta direkta och indirekta utsläpp till luft av växthusgaser samt andra skadliga ämnen (i förekommande fall) och
arbetar aktivt för att minska dem.
2.9 Produkter och system med CFC: s och HCFC: s måste hanteras på ett lämpligt sätt.
2.10 Leverantören ska utveckla en miljö beredskapsplan med system för att förhindra oavsiktliga utsläpp, utsläpp och annan akut miljö. Det
skall också finnas system för att underrätta de lokala myndigheterna i gemenskapen i händelse av en sådan nödsituation.
2.11 Leverantören skall vara medveten om Axelro ABs Miljöpolicy och verka i dess anda:

Axelro AB Miljöpolicy
Vi vill bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle för bättre hälsa.

Vi gör detta genom att:
• Att arbeta för en förbättrad användning av läkemedel
• Förhindra negativ miljöpåverkan genom att miljöfaktorer beaktas i beslutsfattandet
• Minska miljöbelastningen från våra transporter tjänster och produkter
• Att följa lagar kontrakt och andra krav
Ständigt förbättra och kommunicera vårt miljöarbete.

3. Sociala och etiska aspekter
3.1 Alla medarbetare ska behandlas med värdighet och respekt.
3.2 Axelro AB accepterar inte barnarbete. Ett barn definieras som en person som är yngre än 15 år, eller som ett undantag, 14 år i
länder som avses i artikel 2.4 i ILO: s konvention nr. 138.
3.3 Unga anställda (mellan 15-18 år) får endast användas i icke-farligt arbete, om de är över landets laglig ålder för att arbeta och har
avslutat grundskolan.
3.4 Alla anställda måste tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.
3,5 Axelro AB accepterar inte tvångsarbete, slavarbete, kriminalvården.
3.6 Fysisk bestraffning eller hot därom, orimliga disciplinära åtgärder, psykiskt eller fysiskt tvång, verbal misshandel, sexuella eller andra
trakasserier och kränkningar av en anställd är oacceptabelt.
3.7 Axelro AB accepterar inte diskriminering på grund av kön, ras, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet, socialt ursprung,
handikapp, politiska åsikter, moderskap, civilstånd, ålder, sexuell läggning, kast, könsidentitet eller medlemskap i fackförening.
3.8 Migrantarbetare har rätt till exakt samma behandling och rättigheter som lokalanställda och alla anställda av en leverantör eller
affärspartner till Axelro AB omfattas av denna uppförandekod. Eventuella avgifter i samband med anställning av migrantarbetare
måste alltid betalas av arbetsgivaren.
3.9 Anställda med samma erfarenhet och kvalifikationer ska få lika lön för lika arbete.
3.10 Alla anställda har rätt till ett skriftligt arbetsavtal i enlighet med lagen.
3.11 Särskilda obligatoriska hälsotest som genetisk kartläggning, är hiv och graviditetstest accepteras inte före eller under anställning.
3.12 Alla anställda ska kunna njuta av deras lagliga rätt att bilda eller ansluta sig till en fackförening och delta i kollektiva förhandlingar
utan hot om repressalier, hot eller trakasserier. I länder där föreningsfriheten är begränsad bolaget ska sträva efter att skapa en miljö där
företagets ledning och anställda kan diskutera löner och arbetsvillkor på ett icke-hotfullt sätt.
3.13 Anställda måste ha rätt att genomföra demonstrationer som gäller arbetsvillkoren och konsekvenserna av bolagets verksamhet utan
att riskera straff.
3.14 Löner ska betalas regelbundet, direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo.
3.15 Löner ska ligga över den lagstadgade miniminivån eller rådande branschstandard, vilket som är störst, och vara tillräckligt för att täcka
grundläggande behov för den anställde och deras familj och ge lite extra inkomster.
3.16 Alla anställda ska ha rätt till ett lönebesked som tydligt anger alla löner inklusive övertidsersättning, arbetade timmar, förmåner,
juridiska avdrag, bonus och andra relevanta inlägg på ett begripligt sätt.
3.17 För att göra oskäliga avdrag från lönen eller ta bort förmåner som en disciplinär åtgärd är inte tillåtet.
3.18 ordinarie arbetstid samt övertid får inte överstiga den lagliga gränsen och får aldrig överstiga 48 timmar per vecka. Övertid ska alltid
vara frivillig och får inte överstiga 12 timmar per vecka eller den lagliga gränsen, beroende på vilket som är lägst.
3.19 Varje anställd måste informeras vid tidpunkten för hyra om obligatorisk övertid är ett villkor för anställning. Övertid ska inte begäras
regelbundet.
3.20 Alla anställda ska ha rätt att minst en hel ledig dag varje vecka.
3.21 Anställda måste ha rätt till en lagstadgad semesterperiod och lagstadgade blad, inklusive betald sjukfrånvaro och föräldraledighet,
utan negativa konsekvenser.
3.22 Alla arbetslokaler måste planeras och etableras från en brandsäkerheten perspektiv och kontrolleras regelbundet för att upprätthålla
brandsäkerheten på en daglig basis, till exempel genom att upprätthålla markerade nödutgångar och fungerande brandutrymningsvägar
som underlättar fullständig evakuering av lokaler.
3.23 Anställda skall skyddas från exponering för kemiska, biologiska eller fysiska faror. Särskild hänsyn ska tas till att skydda gravida kvinnor
i detta avseende.
3.24 Säkerhetsinformation om farliga ämnen måste vara tillgängliga för att utbilda, träna, och skydda anställda från faror.
3.25 Första hjälpen-utrustning ska vara tillräckligt moment och tillgängliga för arbetstagare under alla skift och det ska finnas minst en första hjälpen utbildad arbetare närvarande under arbetstid som omfattar alla skift. Första hjälpen tränare ska vara certifierade utbildare, läkare eller sjuksköterskor.
3.26 Alla anställda måste förses med fri tillgång till rent dricksvatten och hygieniska toaletter.
3.27 Leverantören skall säkerställa en rimlig livsrum, privatliv, säkerhet och personlig hygien i sovsalar. Infrastrukturen av byggnaderna ska säkerställa den personliga säkerheten för de boende.
3.28 Alla arbetstagare ska ha en olycksfallsförsäkring som täcker medicinsk behandling för arbetsrelaterade olyckor. Alla arbetstagare ska ha alla de lagstadgade förmåner som de har rätt till, t.ex. sjukförsäkring, socialförsäkring, pensioner.
3.29 Arbetslokaler ska vara väl upplysta, väl ventilerade och hölls vid en acceptabel temperatur och leverantören ska arbeta med brusreducering (extern och intern)
3.30 Leverantören bör se till att ingen alkohol eller droger används under arbetstid.
3.31 Axelro AB accepterar inte någon form av korruption. Vi förväntar oss att våra leverantörer att bedriva all sin verksamhet i rättvis konkurrens. Leverantörerna måste inte betala eller acceptera mutor. Alla former av olämpligt inflytande måste ha disciplinära åtgärder.
3.32 3 R (förfining, reduktion, ersättning) ska alltid tas i beaktande när djurförsök utförs. Detta innebär att djurförsök utförs enbart när alternativen inte är vetenskapligt giltig eller godtas av tillsynsmyndigheterna.
3.33 Studiedesign av djurförsök måste överväga smärta och stress minimering. Minsta antal djur ska användas vid provningarna och djur skall behandlas så bra som möjligt under hela operationen.
3.34 Vid användning av ingredienser av animaliskt ursprung är djur respekt obligatorisk